top of page

Terms & Conditions

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Platformy Internetowej/Strony Internetowej

 2. Platforma / strona Internetowa - serwis dostępny pod adresem  www.konferencjalondyn.co.uk

 3. Użytkownik - korzystająca z Platformy Internetowej/Strony internetowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

 4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który zarejestrował indywidualne konto w Platformie Internetowej/Stronie internetowej.

 5. Usługodawca - Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd, 122 Poplar Grove, Harrogate, HG1 4PW, North Yorkshire  ;  

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu cywilnego.

 7. Prelegent/Ekspert/Prowadzący/Wykładowca i ich współpracownik– osoba fizyczna korzystająca z Platformy Internetowej w celach zarobkowych, edukacyjnych, informacyjnych, poprzez udzielanie informacji z zakresu medycyny komplementarnej, akademickiej, alternatywnej, zintegrowanej, naturalnej, ludowej.

 8. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).

 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i Operatorem Platformy Internetowej jest Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd 122 Poplar Grove, Harrogate, HG1 4PW North Yorkshire  ;   (zwana dalej Usługodawcą).

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • warunki rejestracji i korzystania z konta w Platformie/stronie Internetowej;

  • warunki zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami a Wykładowcami/Ekspertami/Prelegentami/Prowadzącym 

  • zasady reklamacji;

  • zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;

  • zasady zmiany Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.konferencjalondyn.co.uk/regulamin

 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy oraz Prelegenci/Eksperci/Wykładowcy/Prowadzący mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy/Strony Internetowej przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Platformy Internetowej/strony internetowej.

 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Platforma Internetowa/Strona Internetowa oraz jej funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy Internetowej'strony internetowej oraz jej funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

 6. Usługodawca może organizować promocje, warsztaty, konferencje, wykłady, kursy, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowanych warsztatów, wykładow, konkursów, promocji lub zabaw określać będą odrębne regulaminy dostępne na Platformie Internetowej/Stronie internetowej.

 7. Platforma Internetowa nie świadczy usług elektronicznych w myśl art. 2 pkt 26 ustawy o VAT

II ZASTRZEŻENIA

Zastrzeżenie Odpowiedzialności Prawnej dla Polskiego Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd reprezentowanego przez Beata Guzak-Macieja, zwanego dalej organizatorem Konferencji Zdrowia oraz Targów Zdrowia i Medycyny Naturalnej.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do ochrony Polskiego Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd którego dyrektorem jest Beata Guzak-Macieja (dalej zwanego "Organizatorem") od odpowiedzialności cywilnej i karnej wynikającej z treści wygłaszanych przez prelegentów/wykładowców/wystawców oraz ich współpracowników, podczas Konferencji Zdrowia / Targów Zdrowia i Medycyny Naturalnej dotyczących zdrowia, medycyny naturalnej, medycyny komplementarnej , medycyny alternatywnej, medycyny akademickiej,  medycyny zintegrowanej  (dalej zwanych "Wydarzeniem").

 2. Treść prezentacji: Prezentowane materiały podczas konferencji oraz targów nie stanowią porady o charakterze medycznym, mają wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie mogą być traktowane jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, ponadto nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za głoszone treści przez prelegentów/wykładowców/ekspertów/wystawców i ich współpracowników i  nie daje gwarancji przydatności treści materiału wygłaszanego podczas konferencji oraz targów, do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiału. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi  na konferencji i/lub podczas targów za pośrednictwem materiału działa na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, kompletność lub legalność treści wygłaszanych przez prelegentów/wykładowców/wystawców i ich współpracowników na Wydarzeniu. Prezentowane treści mają jedynie charakter poglądowy, informacyjny i/lub edukacyjny, nie stanowią porady lekarskiej ani diagnozy.  

 3. Niezwłoczne działania: Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań w razie otrzymania skargi dotyczącej treści prezentacji lub działań prelegenta/wykładowcy/wystawcy oraz ich współpracowników, takich jak usunięcie treści lub wykluczenie prelegenta/wykładowcy/wystawcy wraz ze współpracownikami z Wydarzenia, o ile uzna to za stosowne.

 4. Brak gwarancji: Organizator nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do treści prezentacji,oferowanych produktów czy usług  ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z treści, oferowanych produktów czy usług wygłaszanych przez prelegentów/wykładowców/wystawców oraz ich współpracowników na Wydarzeniu.

 5. Własne poglądy: Treści wygłaszane przez prelegentów/wykładowców/wystawców oraz ich współpracowników, są ich własnymi poglądami i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Organizatora.

 6. Zmiany w programie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

 7. Zgodność z przepisami: Prelegenci/wykładowcy/wystawcy oraz ich współpracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich prezentacje są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz nie naruszają praw osób trzecich.

 8. Ustalenia prawne: Niniejsze zastrzeżenie nie wpływa na żadne inne ustalenia prawne ani umowy między Organizatorem a prelegentami/wykładowcami/wystawcami oraz ich współpracownikami.

 9. Uczestnictwo w wydarzeniu/konferencji/wykładzie/kursie/targach/ szkoleniu przez prelegenta/wykładowce/wystawce bądź ich współpracowników, jest jednocześnie wyrażeniem zgody i akceptacji na wszystkie ustalenia, regulamin oraz zastrzeżenia występujące w tym regulaminie, bez jakichkolwiek odstępstw od umowy.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 1. Celem działalności Platformy Internetowej / Strony Internetowej jest świadczenie usług umożliwiających kontakt pomiędzy Użytkownikami i Prelegentami/Wykładowcami/Ekspertami/Prowadzącymi/wystawcami i ich współpracownikami, prezentowanie treści o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym z zakresu medycyny komplementarnej, alternatywnej, zintegrowanej, akademickiej, naturalnej,  nie mający charakteru porady lekarskiej ani nie stanowiący diagnozy lekarskiej. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikami i Prelegentami/Wykładowcami/Ekspertami/Prowadzącymi/Wystawcami i ich współpracownikami, gdy warunki tego postanowienia zostaną naruszone. 

 2. Użytkownikiem Platformy Internetowej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Do korzystania z Platformy Internetowej niezbędne są:

  • komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

  • dostęp do poczty elektronicznej;

  • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies. Niektóre podstrony wymagają także najnowszej wtyczki Adobe Flash;

  • komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi - w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi video chat.

 4. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy Internetowej następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Prelegentem/Wykładowcą/Ekspertem/Prowadzącym: e-mail, chat, video-chat, callback, telefon.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Zarejestrowanych/Ekspertów/Wykładowców/Prezenterów w sytuacji gdy:

  • przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Platformy Internetowej;

  • wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej/Strony internetowej.

 7. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

  • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

  • danych kontaktowych Użytkowników/ Ekspertów/Prelegentów/Wykładowców/Prowadzących lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Użytkownika oraz Eksperta/Prelegenta/Wykładowcy/Prezentera;

  • adresów stron Internetowych;

  • treści o charakterze reklamowym.

 8. Usługodawca zastrzega prawo do nie publikowania komentarzy lub ocen w przypadku gdy:

  • oceny negatywne nie są poparte komentarzem;

  • oceny oraz komentarze zostały wystawione do usługi mail wycenionej na 0 zł;

 9. Usługodawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

  • komentarz lub odpowiedź naruszają określone w przedmiocie zakresie usług zasady ;

  • komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Ekspertowi/Prelegentowi/Wykładowcy/Prowadzącemu lub do niewłaściwej usługi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

  • treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (niezgodność treści komentarza z oceną);

  • komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w usłudze wyłącznie w celu wystawienia komentarza;

  • treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.


IV. REJESTRACJA

 1. Warunkiem korzystania z usług  jest dokonanie Rejestracji.

 2. Formularze Rejestracyjne są dostępne pod adresami www.konferencjalondyn.co.uk

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.

 4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane :

  • nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

  • nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;

 5. Dane osobowe Konsumentów/Ekspertów/Prelegentów/Wykładowców/Prezenterów będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Platformy Internetowej i korzystaniem z niego.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 7. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi newsletter’a wydawanego w formie elektronicznej przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail, w ramach którego Użytkownik będzie otrzymywał informacje handlowe i marketingowe Usługodawcy. Zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczanie newsletter’a następuje poprzez wejście na stronę wwww.konferencjalondyn.co.uk kliknięciu na link "zapisz się do newslettera" oraz przejście przez formularz zamawiania. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link "usuń z newslettera" dostarczony w każdej wiadomości lub po zalogowaniu na swoje konto klienta. Zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczanie newsletter’a jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w tym na dostosowywanie kierowanych do niego informacji marketingowych na podstawie podanych przez Użytkownika informacji. Dane osobowe podane na potrzeby realizacji umowy o nieodpłatne dostarczanie newsletter’a będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych do celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, co równoznaczne będzie z natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

 8. Zakup biletu na targi/konferencję jest jednoznacznie zgodą na publikacje wizerunku


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Platformy Internetowej poprzez rejestrację na Platformie Internetowej, a także poprzez wysłanie SMS i zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę na Platformie Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, dopasowania treści Platformy Internetowej do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji na Platformie Internetowej.

 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Platformy Internetowej mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: konferencjalondyn@gmail.com. Użytkownicy Platformy Internetowej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.

 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Platformy Internetowej / Strony Internetowej jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii LTD 122 Poplar Grove, Harrogate, HG14PW, North Yorkshire  ;., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.

 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

 5. Zakup biletu na konferencje/targi/webinar/kurs jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na zgode na publikacje wizerunku.


VI. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji konta Użytkownika na Platformie Internetowej / Stronie internetowej jest akceptacja Regulaminu oraz wprowadzenie w momencie rejestracji danych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia na Platformie Internetowej treści niezgodnych z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę. W takim wypadku Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.

 3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz, że nie będzie naruszał praw osób trzecich.

 4. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Usługodawca zawiadomi właściwe organy ścigania celem wszczęcia postępowania.

 5. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi prawo do korzystania z Platformy Internetowej, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Platformy Internetowej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji na Platformie Internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  • dopuścił się za pośrednictwem Platformy Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Platformy Internetowej;

  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów,

  • naruszył niniejszy Regulamin;

  • zadłużył się z tytułu usług świadczonych przez Prelegenta/Eksperta/Wykładowce'Prezentera;

  • dopuścił się podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie platformy.

 6. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Internetowej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 7. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres konferencjalondyn@gmail.com


VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w celach edukacyjnych oraz informacyjnych na platformie/stronie internetowej posiada Usługodawca, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby (np. Prelegentów/Ekspertów/Wykładowców/Prezenterów/Wystawców i ich współpracowników) celem zamieszczenia ich na Platformie Internetowej/Stronie Internetowej, o ile nie została zawarta z Prelegentem/Ekspertem/Wykładowcą'Prezenterem odrębna umowa przekazania praw autorskich.

 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Platformy Internetowej, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.

 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Platformy Internetowej w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.


VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:

  • o założenie indywidualnego konta na Platformie Internetowej/Stronie internetowej;

  • o newsletter;

  • o świadczenie usług umożliwiających kontakt pomiędzy Konsumentami a Ekspertami.

 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu i dostępna jest tutaj.

 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcy utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  • w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.

 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą w zakresie Platformy Internetowej/Strony internetowej , Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

  • wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.


IX. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Platformy Internetowej oraz płatności można składać na adres Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii LTD, 122 Poplar Grove, Harrogate, HG14PW, North Yorkshire   ;   . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności: informacji o rodzaju, terminie, Ekspercie/Prelegencie/Wykładowcy/Prezenterowi, który wykonał usługę oraz ewentualnym numerze telefonu za pośrednictwem którego została wykonana usługa.

 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres konferencjalondyn@gmail.com


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Platformy Internetowej jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 3. Usługodawca z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Platformy Internetowej/Strony Internetowej lub oferty Usługodawcy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez pocztę e-mail. Regulamin w nowej treści wejdzie w życie w momencie powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Platformy Internetowej.

 4. Użytkownicy Zarejestrowani, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w nowej treści, mają 14 dni od dnia wysłania powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Platformy Internetowej poprzez likwidację Konta Użytkownika lub pisemne wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie.

 5. Zmiany dotyczące cen usług na Platformie Internetowej nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian cen usług na Platformie Internetowej.

 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2023

XI ZASTRZEŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

Informacje udostępniane przez Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd („my”, „nas” lub „nasz”) na stronie http://www.konferencjalondyn.co.uk („Strona”) oraz w naszej aplikacji mobilnej służą do wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w Witrynie i naszej aplikacji mobilnej są podawane w dobrej wierze, jednakże nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji w Witrynie lub naszą aplikację mobilną. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH DOSTARCZONYCH NA STRONIE I NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ. KORZYSTASZ ZE STRONY I NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ ORAZ POLEGASZ NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE I NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ KORZYSTASZ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. ​

 

XII ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna i nasza aplikacja mobilna mogą zawierać (lub możesz zostać wysłany za pośrednictwem Witryny lub naszej aplikacji mobilnej) łącza do innych witryn internetowych lub treści należących do stron trzecich lub pochodzących od stron trzecich, bądź łącza do witryn internetowych i funkcji banerów lub innych reklam. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności ani kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO których prowadzą łącza za pośrednictwem tej witryny lub jakiejkolwiek strony internetowej lub funkcji powiązanej z jakimkolwiek banerem lub inną reklamą. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

 

XIII ZASTRZEŻENIE PROFESJONALNE

Witryna nie może i nie zawiera porad medycznych/zdrowotnych. Informacje medyczne/zdrowotne służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie zastępują profesjonalnej porady. W związku z tym, przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o takie informacje, zachęcamy do konsultacji z odpowiednimi specjalistami. Nie udzielamy żadnych porad medycznych/zdrowotnych. KORZYSTANIE LUB POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH W WITRYNIE LUB NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd (dalej zwane "Organizatorem") zwalnia się od odpowiedzialności cywilnej i karnej wynikającej z treści wygłaszanych przez prelegentów/wykładowców/Ekspertów/wystawców/oraz osoby trzecie i ich reprezentantów podczas konferencji/targów dotyczących zdrowia i medycyny naturalnej  nazwanej II Konferencja Zdrowia ‘’Łączy Nas Dbałość o Zdrowie”/Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej Londyn 2023 (dalej zwanej "Wydarzeniem").

 

Treść prezentacji: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, kompletność lub legalność treści wygłaszanych przez prelegentów/wykładowców/ekspertów/wystawców/osoby trzecie lub ich reprezentatntów na Wydarzeniu.

 

Niezwłoczne działania: Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań w razie otrzymania skargi dotyczącej treści prezentacji lub działań prelegenta/wykładowcy/eksperta/wystawcy/osób trzecich i ich reprezentantów, takich jak usunięcie treści lub wykluczenie prelegenta/wykładowcy/eksperta/wystawcy/osób trzecich lub ich reprezentantów z Wydarzenia, o ile uzna to za stosowne.

 

Brak gwarancji: Organizator nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do treści prezentacji, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z treści wygłaszanych przez prelegentów/wykładowców/ekspertów/wystawców/osób trzecich lun ich reprezentantów na Wydarzeniu.

 

Własne poglądy: Treści wygłaszane przez prelegentów/wykładowców/ekspertów/wystawców/osób trzecich i ich reprezentantów są ich własnymi poglądami i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Organizatora.

 

Zmiany w programie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

 

Zgodność z przepisami: Prelegenci/wykładowcy/eksperci/wystawcy/osoby trzecie lub ich reprezentanci są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich prezentacje/przekazywane informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz nie naruszają praw osób trzecich

.

Opieka nad dziećmi podczas eventu: Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii, zwane dalej organizatorem nie ponosi odpowiedzialności za dzieci uczestniczące w wydarzeniu, a pozostawione pod opieką fundacji ThePLCA lub pod opieką rodziców.

 

Ustalenia prawne: Niniejsze zastrzeżenie nie wpływa na żadne inne ustalenia prawne ani umowy między Organizatorem a prelegentami/wykładowcam/ekspertami/wystawcami/osobami trzecimi i ich reprezentantami.

The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd welcomes you to our health conference and exhibition call II Konferencji Zdrowia ‘’Łączy Nas Dbałość o Zdrowie”, Targi Zdrowia I Medycyny Naturalnej Londyn 2023. Please be aware of the following disclaimer regarding speakers/exhibitors/third parties and their representatives  presentations/:

 

Speaker Views: The views and opinions expressed by speakers at the Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii  Ltd’s health conference are their own. They do not necessarily reflect the views or opinions of the Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd.

No Endorsement: The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd does not endorse, validate, or verify the accuracy or completeness of the information presented by speakers/exhibitors/ third parties and their representatives. The information provided is for informational and/or educational purposes only. They are not a medical advice. Please seek a medical advice to GP.

Not Medical Advice: The content provided by speakers/exhibitors/third parties and their representatives are not intended as medical advice, diagnosis, or treatment. It is recommended that attendees/participants consult with qualified healthcare professionals for personalized medical advice and guidance.

No Liability: The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd is not liable for any consequences, actions, decisions, or interpretations made by attendees/participants based on information presented by speakers/exhibitors/ third parties and their representatives during the health conference and the health/natural medicine exhibition.

Content Changes: The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd reserves the right to make changes to the conference schedule, including speaker assignments, topics, or session formats, without prior notice.

Recording and Distribution: By participating/attending in the health conference and the exhibition , attendees/participants acknowledge that sessions may be recorded, and recordings may be distributed for educational and promotional purposes.

Compliance: All attendees/participants are expected to adhere to the health conference/exhibition guidelines and any applicable laws or regulations.

Governing Law: This disclaimer is governed by and construed in accordance with the laws of Harrogate Justice Centre and any disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Harrogate.

By attending/participating in the health conference and the health/natural medicine exhibition, you acknowledge that you have read and understood this disclaimer, and you agree to abide by its terms and conditions.

WEBSITE DISCLAIMER

The information provided by Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd ('we', 'us', or 'our') on http://www.konferencjalondyn.co.uk (the 'Site') and our mobile application is for general informational purposes only. All information on the Site and our mobile application is provided in good faith, however we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information on the Site or our mobile application. UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL WE HAVE ANY LIABILITY TO YOU FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF THE SITE OR OUR MOBILE APPLICATION OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED ON THE SITE AND OUR MOBILE APPLICATION. YOUR USE OF THE SITE AND OUR MOBILE APPLICATION AND YOUR RELIANCE ON ANY INFORMATION ON THE SITE AND OUR MOBILE APPLICATION IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

EXTERNAL LINKS DISCLAIMER

The Site and our mobile application may contain (or you may be sent through the Site or our mobile application) links to other websites or content belonging to or originating from third parties or links to websites and features in banners or other advertising. Such external links are not investigated, monitored, or checked for accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness by us. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OFFERED BY THIRD-PARTY WEBSITES LINKED THROUGH THE SITE OR ANY WEBSITE OR FEATURE LINKED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING. WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES.

 

PROFESSIONAL DISCLAIMER

The Site cannot and does not contain medical/health advice. The medical/health information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of medical/health advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE OR OUR MOBILE APPLICATION IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

Health  and Natural Medicine Exhibition and Health Conference Disclaimer called II Konferencja Zdrowia ‘’Łączy Nas Dbałość o Zdrowie”/ Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej Londyn 2023

By participating in or attending in person and/or online in the health/natural medicine exhibition or/and health conference organized by the Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd  you agree to the following terms and conditions:

1. Organizer's Role: The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd acts solely as the organizer of this event. We do not endorse, warrant, or represent the products, services, or information presented by exhibitors, speakers, or third parties and their representatives/partners.

2. Exhibitor Responsibility: Exhibitors, third parties or their representatives are responsible for the accuracy, legality, and quality of the products, services, and information they present at this event. The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd is not liable for any claims, losses, damages, or disputes arising from exhibitor representations, third parties or any other representatives/partners.

3. Speaker Statements: The views and opinions expressed by speakers are their own and do not necessarily represent those of the Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd. We do not endorse or take responsibility for any statements made by speakers during the event.

4. Health Information: Information provided during the Health Conference and/or Health/Natural Medicine Exhibition is for informational purposes only. It should not be considered as medical advice. Attendees/participants should consult with healthcare professionals for personalized advice.

5. Consent to Recordings: By attending/participating in the event in person and/or online, you consent to the recording, publication, and distribution of audio, video, or photographic material that may capture your image or voice during the event.

6. Personal Responsibility: Attendees/participants are responsible for their own actions and decisions based on information obtained at the event. The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd is not liable for any consequences resulting from such actions or decisions.

7. Liability Waiver: Attendees and participants release The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd and its representatives from any liability for injuries, damages, or losses incurred at the event.

8. Event Changes: The Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd reserves the right to make changes to the event schedule, content, or format without prior notice.

9. Compliance: All attendees and participants are expected to comply with local laws, event rules, and guidelines provided by the Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd

10. Governing Law: This disclaimer is governed by and construed in accordance with the laws of Harrogate Justice Centre and any disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Harrogate.

By attending/participating in this event, you acknowledge that you have read and understood this disclaimer and agree to abide by its terms and conditions.

bottom of page